د هوا حالات

خبرونه

اسعارو بیې

1.00 USD USD 68.85 AFN
1.00 Euro Euro 74.80 AFN
1.00 GBP GBP 87.10 AFN
1.00 AED AED 19.00 AFN
1.00 SAR SAR 18.50 AFN
1000.00 IRR IRR 1.38 AFN
1000.00 INR INR 830.00 AFN
1000.00 PKR PKR 235.50 AFN