ژوند او اقتصاد| مزارشریف کې د ګازي داشو تولیدي فابریکه

ژوند او اقتصاد
ـــــــــــــــــ
موضوع: مزارشریف کې د ګازي داشو تولیدي فابریکه
خپرونې چمتوکونکی: امان الله عادل