ژور بحثونه| د هزاره قوم جینوسایډ او د لیږکیو د وضعیت ارزونه

موضوع: د هزاره قوم جینوسایډ او د لیږکیو د وضعیت ارزونه

مېلمه: د سیاسي چارو شنونکی سید ذکرالله هاشمي