د جدی ۶ پر افغانستان د شوروی اتحاد یرغل او د افغانانو مبارزه

ژور بحوثونه

ـــــــــــــــــــــــــــ

موضوع: د جدی ۶ پر افغانستان د شوروی اتحاد یرغل او د افغانانو مبارزه

مېلمه: د سیاسي چارو شنونکی نعیم الحق حقاني