جګړې، چاپې، ظلم، وحشت،بربریت او نورې ناخوالې

جګړې، چاپې، ظلم، وحشت،بربریت او نورې ناخوالې

په دې ویډیو کې تاسو ته د تېر شل کلن اشغال په دوران کې تېرېدونکی حالت، د بهرنیو او د هغوی د افغان ملګرو شوې کړنې او پر افغانانو شوي ظلمونه، وژنې او نورې ناخوالې په مستنده بڼه وړاندې کیږي.