پر ځواکمنې ناټو د اسلامي لښکر بری

دې مستند کې د امریکا په مشرۍ یرغلګرو جنایتونه، په افغانستان کې د هغوۍ تاریخي شکست او پر ځواکمنې ناټو او امریکا د اسلامي لښکر بری انځور شوی.

https://youtu.be/n7HWrBl_Yng